Terms of Use

1.UMUM

Ini adalah terma penggunaan dan perkhidmatan (“Syarat”) Carsome Sdn Bhd (No. Syarikat: 201401025864 (1101954-M)) serta anak syarikat dan afiliasinya (“Carsome”). Akses kepada dan penggunaan perkhidmatan di laman web ini (“Laman Web”) adalah tertakluk kepada Terma ini.

Carsome menyediakan platform automotif atas talian yang membolehkan bakal pembeli menyelidik, membandingkan, membida dan membeli kenderaan yang disenaraikan di Laman Web.

Dengan mengakses dan menggunakan Laman Web, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan Terma ini yang akan terpakai kepada semua Pengguna Laman Web. Jika anda menggunakan dan mengakses Laman Web untuk dan bagi pihak entiti perniagaan, istilah "anda" dalam Terma ini bermaksud entiti perniagaan yang anda wakili dalam menggunakan Laman Web, melainkan konteksnya tidak membenarkan.

Anda dinasihatkan untuk membaca Terma ini dengan teliti kerana ini mempengaruhi hak dan liabiliti anda di bawah undang-undang dan peraturan yang terpakai di Malaysia. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma ini, anda tidak seharusnya menggunakan Laman Web.


2. HAK PENGGUNAAN DAN SEKATAN

 1. Anda bertanggungjawab ke atas akses dan penggunaan Laman Web, termasuk mendapatkan akses rangkaian data yang diperlukan, walaupun akses itu dibuat oleh orang lain.
 2. Anda mengakses dan menggunakan Laman Web atas risiko anda sendiri. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan kepada, atau virus atau kod lain yang mungkin menjejaskan mana-mana perkakasan atau peranti, perisian, data atau harta lain akibat daripada akses dan penggunaan Laman Web anda.
 3. Anda hanya boleh mengakses Laman Web menggunakan cara yang dibenarkan. Ia merupakan tanggungjawab anda untuk menyemak dan memastikan bahawa anda telah memuat turun dan/atau mengemas kini perisian yang betul untuk perkakasan dan peranti untuk akses dan penggunaan Laman Web anda. Kami tidak menjamin bahawa Laman Web, atau mana-mana bahagiannya, akan berfungsi seperti yang dimaksudkan pada mana-mana perkakasan atau peranti tertentu. Kami tidak bertanggungjawab jika anda tidak mempunyai perkakasan yang serasi atau peranti yang serasi atau jika anda telah memuat turun versi perisian yang salah pada perkakasan atau peranti anda.
 4. Anda hendaklah mengakses dan menggunakan Laman Web mengikut sebarang arahan untuk mengakses dan menggunakan Laman Web yang mungkin kami buat dari semasa ke semasa, Terma dan peraturan ini pada masa yang berkuat kuasa di Malaysia.
 5. Anda tidak boleh:
 6. menyamar sebagai mana-mana orang atau pihak atau secara palsu mengisytiharkan, memutarbelitkan atau menyalahgambarkan hubungan anda dengan mana-mana orang atau pihak yang berkaitan dengan Laman Web, atau menyatakan atau membayangkan bahawa kami mengendors sebarang kenyataan yang anda buat;
 7. dalam apa jua cara merosakkan atau mengganggu Laman Web dan/atau operasi Laman Web;
 8. menggunakan Laman Web untuk sebarang tujuan penipuan, tanpa kebenaran atau menyalahi undang-undang;
 9. dengan sengaja dan sedar memberikan maklumat atau kandungan yang palsu, mengelirukan, tidak tepat, menyalahi undang-undang, mengancam, lucah, membenci, memfitnah atau memfitnah;
 10. menggunakan Laman Web dengan cara yang mungkin bertentangan dengan kepentingan kami dan/atau kepentingan Pengguna lain;
 11. memperkenalkan atau membenarkan pengenalan virus komputer dan/atau rutin pengaturcaraan komputer lain seperti mana-mana virus, perisian hasad, e-mel yang tidak diminta, kuda Trojan, pintu perangkap, pintu belakang, cacing, bom jangka atau cancelbot yang boleh merosakkan, memudaratkan mengganggu, memintas secara rahsia atau mengambil alih mana-mana sistem, data atau maklumat peribadi, berkaitan atau berkaitan dengan Laman Web;
 12. mengeluarkan semula, menduplikasi, menyalin, menjual, menjual semula atau sebaliknya mengeksploitasi untuk sebarang tujuan komersial, mana-mana bahagian, penggunaan, atau akses kepada Laman Web;
 13. menggunakan Laman Web dengan cara yang melanggar mana-mana undang-undang dan peraturan di Malaysia.
 14. Kami berhak untuk:
 15. menyemak, memeriksa dan/atau mengawal sebarang aktiviti, kandungan atau maklumat yang berlaku pada atau melalui Laman Web;
 16. menyiasat sebarang pelanggaran Terma ini dan mengambil sebarang tindakan yang sewajarnya selepas itu;
 17. menyekat akses anda kepada dan penggunaan Laman Web jika anda melanggar mana-mana perkara yang dinyatakan dalam Klausa 2.5 di atas; dan/atau
 18. melaporkan sebarang aktiviti yang mencurigakan mengenai kemungkinan pelanggaran mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan kepada pihak berkuasa yang berkenaan dan untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa tersebut.


3.WARANTI DAN HAD LIABILITI

 1. Bakal pembeli dinasihatkan untuk membaca dan memahami terma dan syarat jualan dan untuk memeriksa kenderaan yang disenaraikan serta menjalankan dan bergantung pada carian, pertanyaan, penyiasatan dan pengesahan mereka sendiri tentang ketepatan butiran dan maklumat yang diberikan di Laman Web sebelum membeli.
 2. Semua bakal pembeli juga harus ambil perhatian bahawa mana-mana kenderaan yang disenaraikan sebagai tersedia untuk dijual di sini adalah tertakluk kepada terma dan syarat jualan dan mana-mana kenderaan di atas boleh pada bila-bila masa ditarik balik daripada penyenaraian dalam laman web atas budi bicara mutlak Carsome tanpa memberi sebarang notis awal dan atas apa jua sebab sekalipun. Keputusan Laman Web berhubung dengan penjualan yang dicadangkan adalah muktamad dan tidak tertakluk kepada cabaran. Kami, Laman Web ini mahupun Ejennya tidak akan bertanggungjawab ke atas kandungan di sini dalam apa cara atau apa jua keadaan sekalipun termasuk tetapi tidak terhad kepada pengeluaran kenderaan daripada penjualan.
 3. Kami mungkin mengubah suai atau menghentikan Laman Web atau mana-mana perkhidmatan atau ciri Laman Web, termasuk penyenaraian khusus, dengan atau tanpa notis, tanpa liabiliti kepada anda, mana-mana pengguna lain atau mana-mana pihak ketiga atas sebarang sebab. Anda memahami dan bersetuju bahawa Laman Web dan perkhidmatan yang disediakan adalah atas dasar "SEPERTI TERSEDIA". Carsome tidak bertanggungjawab untuk ketepatan masa, pemadaman, salah hantar atau kegagalan untuk menyimpan sebarang komunikasi pengguna.


4.DATA PERIBADI

Notis Perlindungan Data Peribadi kami mengawal penggunaan sebarang maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami melalui Laman Web. Salinan Notis Perlindungan Data Peribadi boleh diakses di sini di Laman Web.


5.PENAFIAN

Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, khas, berbangkit, punitif atau sampingan, atau ganti rugi untuk kehilangan penggunaan, keuntungan, data atau barang tidak ketara lain, kerosakan kepada muhibah atau reputasi, yang timbul. daripada atau berkaitan dengan penggunaan, ketidakupayaan untuk menggunakan atau kegagalan Laman Web. Kami secara nyata menafikan sebarang jaminan tersurat dan tersirat, termasuk, tanpa had, kesempurnaan atau ketepatan sebarang maklumat yang diberikan atau disediakan kepada anda. Kami tidak menjamin bahawa Laman Web dan mana-mana dan semua kemudahan atau keupayaan yang berkaitan dengannya akan bebas daripada gangguan atau kesilapan, bahawa kecacatan akan diperbetulkan, atau bahawa peralatan dan perisian yang menyediakan Laman Web adalah bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain.


6.BAHASA

Sekiranya berlaku sebarang percanggahan antara Terma Penggunaan versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia, terma dalam Terma Penggunaan versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.


Dikemaskini pada Ogos 25, 2022.